stanovy

Českomoravská sáňkařská asociace, z. s.

Článek I. 

Základní ustanovení 
  • Českomoravská sáňkařská asociace z.s. (ČMSA) je zájmovým dobrovolným spolkem občanů, oddílů, klubů, TJ na území České republiky, kteří jsou příznivci tohoto sportu, kteří provozují tento sport
  • Asociace ve své činnosti navazuje na tradice sáňkařského sportu v České republice, usiluje o rozvoj tohoto sportu a podílí se na vytváření podmínek pro činnost sdružených subjektů
  • Asociace je členem České unie sportu  (ČUS) a Českého olympijského výboru (ČOV)
  • Asociace je členem mezinárodní sáňkařské federace – FIL. (Fédération Internationale de Luge de Course) 

Článek II. 

Sídlo
  • Sídlem ČMSA je náměstí T. G. Masaryka 639, 468 51 Smržovka

Článek III. 

Hlavní úkoly
  • asociace zabezpečuje rozvoj sáňkařského sportu na všech úrovních (masových, výkonnostních, vrcholových)
  • hájí zájmy sdružených subjektů a poskytuje jim potřebné služby a pomoc
  • zastupuje sáňkařské hnutí ČR v ČUS a ČOV
  • zabezpečuje vrcholový sport – státní reprezentaci ve všech odvětvích sdružených ve FIL
  • organizuje a řídí všechny soutěže dospělých i mládeže ve všech disciplinách
  • vydává pravidla sáňkařského sportu, soutěžní řád, disciplinární řád a další směrnice s  celostátní působností
  • po odborné stránce řídí činnost svých členů, organizuje a řídí školení pedagogických kádrů všech tříd
  • v souladu se stanovami Českého Olympijského Výboru (ČOV) se podílí na činnosti ČOV a spolupracuje s ČOV při zajišťování účasti na OH
  • k plnění svých úkolů a cílů a k zajištění činnosti vytváří  ekonomické a materiální podmínky

Článek IV. 

Členství v asociaci 
  • Členem asociace se může stát každý sáňkařský oddíl v ČR, zájmová skupina či jednotlivec, který souhlasí s posláním asociace a jeho stanovami
  • Sáňkařský oddíl se může sdružovat v místech s jinými sportovními oddíly v tělovýchovné jednoty, či založit monotematickou TJ při respektování stanov asociace
  • O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor ČMSA na základě písemné přihlášky, členství vzniká rozhodnutím VV ČMSA o přijetí člena
  • Valná hromada ČMSA může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj sáňkařského sportu. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů ČMSA s hlasem poradním
  • Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí VV ČMSA, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů ČMSA. Seznam členů je přístupný všem členům ČMSA. VV ČMSA musí žadateli zpřístupnit seznam členů ČMSA na jeho písemnou žádost do 30 dnů od podání žádosti. Jiným způsobem seznam členů ČMSA zpřístupnit nelze
  • Ukončení členství  
   • členství v asociaci zaniká vystoupením sdruženého subjektu z asociace
   • vyloučením pro porušení povinností stanovených v článku V. těchto stanov 
   • úmrtím člena – fyzická osoba, zánikem člena bez právního nástupce – právnická osoba  
  • Členství zaniká dnem rozhodnutí VV ČMSA o vyloučení člena
  • Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí VV ČMSA v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise ČOV
  • Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám
  • Člen ČMSA může vystoupit v případě, že tento svůj záměr oznámí VV ČMSA. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení VV ČMSA 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů 
  • Základní členové ČMSA mají zejména právo: 
   • podílet se dle svých osobních schopností na činnosti asociace 
   • volit a být voleni do orgánů asociace za předpokladu plné svéprávnosti 
   • hlasovat na VH asociace 
   • účastnit se soutěží pořádaných asociací 
   • navrhovat své zástupce do orgánů asociace 
   • využívat všech služeb poskytovaných asociací a jí zřízenými subjekty 
   • podávat návrhy všem orgánům asociace a obracet se na ně se svými připomínkami 
  • Přidružení členové asociace mají zejména právo: 
   • podílet se dle svých osobních schopností na činnosti asociace 
   • účastnit se soutěží pořádaných asociací 
   • využívat všech služeb poskytovaných asociací a jí zřízenými subjekty 
   • podávat návrhy všem orgánům asociace a obracet se na ně se svými připomínkami 
  •   Povinnosti členů asociace jsou  zejména: 
   • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy asociace 
   • řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými asociací, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je asociace  
   • řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z   rozhodnutí a usnesení orgánů asociace, smluv a vnitřních předpisů asociace   

Článek VI. 

Orgány asociace

 

Orgány ČMSA jsou:  
  • Valná hromada / VH 
  • Výkonný výbor / VV 
  • Trenérská rada / TR 
  • Revizní komise / RK 
  • Disciplinární komise /DK 
Valná hromada 
  • nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada, kterou tvoří: 
   • po jednom zástupci z každého oddílu nebo TJ s hlasem rozhodujícím 
   • členové VV – s hlasem rozhodujícím  
   • členové RK – s hlasem poradním 
  • Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jednou ročně
  • Mimořádná VH musí být svolána nejpozději do 1 měsíce, požádá-li o to písemně předsedu asociace nejméně dvoutřetinová většina členů nebo členové VV, případně revizní komise asociace svým usnesením
  • Valná hromada zejména: 
   • volí předsedu, místopředsedu a členy VV do jednotlivých funkcí a odvolává je 
   • rozhoduje o hlavních směrech a o zásadních otázkách
   • rozhoduje o vzniku a zániku asociace, v případě zániku asociace rozhoduje o majetkovém vypořádání
   • rozhoduje o přijetí a změnách stanov
   • rozhoduje o názvu, sídle a symbolice asociace
   • volí členy revizní komise a odvolává je
   • zřizuje odborné komise a odvolává je
   • projednává zprávu o stavu asociace a zprávu o činnosti VV
   • projednává a schvaluje zprávu o výsledku hospodaření a majetku asociace, schvaluje rozpočet, předpisy a zásady hospodaření asociace
   • schvaluje statut revizní komise a disciplinární komise 
   • rozhoduje o výši členských příspěvků  a jejich splatnosti   
   • VH má právo měnit rozhodnutí VV
  • K přijetí usnesení VH je zapotřebí 3/5 většiny hlasů. VH je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů

 

Výkonný výbor  
  • zajišťuje plnění úkolů asociace v období mezi valnými hromadami, vystupuje jménem asociace v právních otázkách a dalších jednáních s ČUS, ČOV, FIL, podniky, ostatními  sport. sdruženími a orgány státní správy  
  • funkční období VV, revizní a disciplinární komise  je čtyřleté  
  • výkonný výbor tvoří 9 členů
  • VV jmenuje sekretáře asociace a odvolává jej
  • VV vydává organizační řád asociace a další vnitřní předpisy
  • VV má následující funkce: 
   • předseda 
   • místopředseda  
   • hospodář 
   • předseda sportovně technické komise a rozhodčích 
   • předseda úseku reprezentace dospělých – umělé dráhy 
   • předseda úseku reprezentace juniorů – umělé dráhy  
   • předseda komise mládeže 
   • předseda disciplinární komise 
   • předseda úseku přírodních drah 
  • zasedání VV svolává jeho předseda podle potřeby
  • výkonný výbor zejména: 
   • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady 
   • rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vysloveně vyhrazeny valné hromadě 
   • pro odborné vedení práce v asociaci zřizuje VV odborné komise, počet  odborných  komisí a počet jejich členů určí VV 
   • svolává VH asociace včetně dne , místa konání a programu  
   • vyhotovuje zápis z konání VH ČMSA 
   • svolává mimořádnou VH ČMSA 
  • VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnesení je platné hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných

 

Trenérská rada 
  • TR má následující složení:  
   • předseda 
   • místopředseda 
   • hospodář 
   • předseda úseku RD dospělých 
   • předseda úseku RD juniorů 
   • předseda komise mládeže 
   • předseda úseku přírodních drah  
   • vedoucí trenér SCM 
   • jmenovaní trenéři jednotlivých úseků 
  • TR řídí a koordinuje činnost všech sportovních družstev 
  • TR rozhoduje v otázkách čerpání rozpočtu jednotlivých úseků 
  • TR rozhoduje o jmenování a odvolání trenérů 
  • zasedání TR svolává předseda nebo místopředseda asociace podle potřeby 
  • TR je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VV ČMSA a usnesení je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů VV ČMSA

 

Zastupování člena VV ČMSA 
  • Na základě plné moci může člen VV ČMSA pověřit dalšího člena VV ČMSA zastupováním při jednáních na VH ČMSA, VV ČMSA a TR ČMSA. Dle této plné moci při hlasování je tento hlas uznán v souladu se zmocněncem

 

Revizní komise 
  • provádí revizi hospodaření svazu
  • volí ze svého středu předsedu 
  • činnost RK asociace upravují zásady schválené VH asociace

 

Disciplinární komise 
  • Disciplinární komise je nezávislým orgánem asociace, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy asociace, rozhoduje zejména spory mezi členy a asociací o placení členských příspěvků, spory mezi členy asociace vzniklé ze smluv, spory vzniklé porušením disciplinárního řádu

Článek VII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
  • Právní subjektivita 
   • Asociace je samostatnou organizací založenou na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.  Statutárním orgánem  je předseda a místopředseda asociace  a ti jednají a podepisují navenek jménem asociace samostatně
  • Majetek asociace 
   • slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním asociace v zájmu sdružených subjektů 
   • majetek asociace tvoří:
    • finanční fondy 
    • hmotný majetek 
    • pohledávky  
    • jiná majetková práva 
   • zdrojem majetku asociace jsou: 
    • příspěvky – dotace od ČUS,ČOV, FIL a  orgánů státní správy 
    • příjmy z vlastní hospodářské činnosti, sportovní, kult. činnosti 
    • příjmy ze smluv o reklamě a dary 
    • majetek převedený do vlastnictví asociace členem asociace 
   • asociace hospodaří na základě schváleného rozpočtu,  zákonných zásad a předpisů  
   • asociace si zřizuje vlastní bankovní konto, valutové konto v souladu s platnými předpisy
  • Rozhodování ve věci dopingu 
   • Proti každému rozhodnutí orgánu svazu ve věcech použití nedovolených podpůrných prostředků, které je v rámci asociace konečné, může kterákoli strana podat odvolání k „Rozhodčí komisi ČOV“.  Toto odvolání je nutno podat do 21 dnů od doručení konečného rozhodnutí svazového orgánu. Odvolání nemá odkladný účinek na rozhodnutí proti kterému směřuje. Řízení před Rozhodčí komisí se koná podle Jednacího řádu této komise a za podání odvolání se vybírá poplatek, jehož výše je stanovena v Jednacím řádu
   • Proti rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV je možno podat odvolání k Rozhodčímu soudu pro sport v Lausanne ve Švýcarsku, podle řádu tohoto soudu. Rozhodnutí tohoto Rozhodčího soudu je konečné
   • Pravomoc řádných soudů ve věcech v tomto článku uvedených je vyloučena 
  • Zánik asociace 
   • O zániku asociace a jeho majetkovém vypořádání rozhoduje VH, nebo mimořádná VH. K platnosti tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu 3/5 z celkového počtu delegátů
  • Účinnost 
   • Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 26. 5. 2018 
© Copyright - Českomoravská sáňkařská asociace, z. s.