REGISTRAČNÍ ŘÁD

 1. Registrace je nutnou podmínkou účasti sportovců v soutěžích.
 2. Sportovec může být v ČMSA zaregistrován pouze za jeden oddíl, klub či TJ.
 3. Zásadně je registrace možná jen za oddíl, klub nebo TJ, jejímž je sportovec členem.
 4. Registrace se prokazuje registrační kartou u kategorií dospělých, dorostu a žáků.
 5. Hostující sportovec hradí oddílové příspěvky oddílu, klubu nebo TJ v němž hostuje a je registrován.
 6. Za správné vyplnění záznamu o registraci odpovídá registrující oddíl, klub nebo TJ a za prověření všech údajů odpovídá STK ČMSA.
 7. Změny v registraci lze provést v těchto případech:
  a)přestup sportovce do jiného oddílu, klubu nebo TJ
  b)zrušení oddílu, klubu nebo TJ v němž byl sportovec registrován
 8. Podmínky, za nichž sportovec přestupuje do jiného oddílu, klubu nebo TJ, stanoví Přestupní řád.
 9. V případě zániku oddílu, klubu nebo TJ má sportovec právo nechat se zaregistrovat na libovolný oddíl, klub nebo TJ v ČMSA.
 10. Zrušení registrace se provádí v případě, byl-li sportovec vyloučen z ČSTV.
 11. Start sportovce za zahraniční klub nebo oddíl je možný pouze se souhlasem ČMSA.
 12. Při návratu do ČR se sportovec může nechat zaregistrovat v oddílu, klubu nebo TJ dle svého výběru.
 13. Tento Registrační řád nabývá platnosti dnem 3.3.2007, kdy byl schválen VV ČMSA.

Miroslav Jelen v.r.
předseda STK

Drahoslav Hušek v.r.
předseda ČMSA