DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Českomoravská sáňkařská asociace

1. Působnost disciplinárního řádu

Disciplinární řád ( dále jen DŘ) upravuje definici disciplinárního provinění jednotlivců, oddílů, klubů nebo TJ, které jsou sdruženy v ČMSA. Postup disciplinárního orgánu při zjišťování a projednávání přestupků dále stanovuje druhy a rozsahy sankcí, jež mohou za disciplinární přestupky uděleny.

2. Obecná definice disciplinárního přestupku

a) disciplinárním přestupkem ( dále jen DP) se rozumí zaviněné nebo vědomé porušení povinností vyplývajících ze stanov a dalších vnitřních předpisů, řádů, směrnic apod., porušení pravidel sportovního odvětví, porušení zásad slušnosti, dobrých mravů, sportovního chování a jiné jednání znevažující dobré jméno ČMSA, a to zejména znevažování národnostních a rasových rozdílů.

b) Přestupku se může dopustit jednotlivec, kolektiv, oddíl, klub nebo TJ.

c) Přestupkem ve smyslu DŘ jsou výše uvedená jednání tehdy, dojde-li k nim v souvislosti s činností ČMSA ( soutěže, soustředění, trénink, zahraniční sportovní akce, apod.) Mimo uvedené případy jsou taková jednání posuzována jako porušení občanských, případně trestních právních norem a jsou řešena občansko právní cestou.

d) Chování a jednání jež jsou považována za disciplinární přestupek ve smyslu DŘ vyžaduje důkladné a přesné vymezení pojmů tak, aby nebylo nikdy pochyb a nemohlo být nic vykládáno jiným nebo vícerým způsobem.

3. Sankce

a) Za DP ve smyslu toho DŘ lze uložit následující sankce:

1.Napomenutí
2.Důtka
3.zákaz činnosti ( na omezenou dobu nebo trvale )
4.zákaz výkonu funkce
5.peněžitý trest

b) Za jeden přestupek lze uložit jen jednu sankci.

c) Případná náhrada vzniklé škody v souvislosti s přestupkem není považována za sankci ve smyslu DŘ.

d) Mimo napomenutí, důtky a peněžitého trestu lze stanovit možnost prominutí zbytku trestu, nejdříve však po uplynutí poloviny zbytku trestu.

e) Lze uložit trest nebo sankci s podmínečným odkladem.

4. Polehčující a přitěžující okolnosti

a) Jako k polehčující okolnosti se přihlédne, např. k tomu, že provinilec byl k činu či jednání vyprovokován nebo donucen, dosud se žádného jednání v rozporu s DŘ nedopustil a ani proti němu dosud nebylo vedeno disciplinární řízení, jehož rozhodnutím byl ve smyslu DŘ trestán, dobrovolně nahradil škodu, projevuje účinnou a upřímnou lítost apod.

b) Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne např. k tomu, že se provinilec choval zvlášť hrubě, surově a bylo již proti němu vedeno disciplinární řízení s uložením jakékoliv sankce.

5. Řízení o přestupcích

Příslušnost disciplinárního orgánu

a) DP projednává a rozhoduje o něm disciplinární komise, dále jen DK ČMSA.

b) DP přesahující rámec ČMSA bude postoupen jinému orgánu v rámci pravomocí.

c) O odvolání proti rozhodnutí DK rozhoduje VV ČMSA, případně orgán jemuž bylo odvolání postoupeno v rámci pravomocí.

d) Disciplinárním orgánem ČMSA je DK ČMSA.

e) Disciplinární komise ĆMSA je složena z jejího předsedy a dvou členů schválených VV ČMSA.

f) Rozhodování DK ČMSA pravomocné, jsou-li celému jednání nepřetržitě přítomni všichni její členové.

6. Zahájení disciplinárního řízení

a) DK zahájí disciplinární řízení má-li za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak učinit z vlastního či jiného podnětu.

b) Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zejména:
sportovně technický doklad (záznam ze soutěže apod.)
podnět orgánu pořádajícího soutěž
podnět jednotlivce, oddílu,klubu či TJ
oznámení výsledku dopingové kontroly

c) Disciplinární řízení nelze zahájit, uplynula-li od spáchání DP delší doba než 6 měsíců.

7. Účastníci disciplinárního řízení

a) Účastníkem disciplinárního řízení je jednotlivec, oddíl, klub nebo TJ, jehož disciplinární přestupek je projednáván.

b) Obviněný má právo se disciplinárního řízení zúčastnit a vyjádřit se ke všem skutečnostem i okolnostem projednávaného DP.

c) Pokud obviněný nevyužije tohoto práva, prokazatelně z vlastní viny, může DK projednat DP i uložit trest bez jeho účasti.

d) Závažný a neodkladný důvod neúčasti obviněného na disciplinárním řízení se zohlední a jednání lze odročit do doby, kdy tyto důvody pominou. O takovémto rozhodnutí musí být obviněný neodkladně informován.

e) Při projednávání DP jednotlivce má právo se vyjádřit k jeho osobě i mateřský oddíl, klub nebo TJ.

f) Je-li obviněný mladistvý, musí se disciplinárního řízení zúčastnit i jeho zákonný zástupce. Ten má právo se vyjádřit k projednávanému DP i k osobě obviněného.

g) Je-li obviněný v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu k některému členu DK, je on ( je-li mladistvý, jeho zákonný zástupce) , jakož i kdokoliv z účastníků disciplinárního řízení, oprávněn požádat DK nebo předsedu ČMSA o nahrazení takového člena DK bez ohledu na funkci nestranným náhradníkem, z důvodu vyloučení podjatosti. Žádost musí být podána písemně nejpozději 7 dní před zahájením disciplinárního řízení. Náhradníka jmenuje VV ČMSA prostřednictvím předsedy nebo vyjímečně předseda ČMSA sám ( např. v časové tísni, alespoň s vědomím prosté většiny členů VV ČMSA) . O tomto rozhodnutí musí být vydán zápis.

8. Zastavení disciplinárního řízení

DK řízení zastaví, jestliže:
se během řízení prokáže, že k DP ve smyslu DŘ nedošlo
nelze prokázat, že DP spáchal obviněný
jestliže ten, proti němuž je disciplinární řízení vedeno, zemřel

9. Rozhodnutí disciplinární komise

a) Po objasnění všech okolností projednávaného DP vydá DK rozhodnutí.

b) Rozhodnutí DK musí být písemné a musí obsahovat tyto náležitosti:

označení disciplinární komise, která případ rozhodovala

den a místo rozhodnutí
podrobný a úplný popis projednávaného a rozhodnutého DP
rozhodnutí o uložení sankce, druh a rozsah s odkazem na ustanovení DŘ, podle kterých byl DP projednán a posouzen.
stanovení počátku sankce ( nabytí právní moci – 30 dní od vydání rozhodnutí ) v souladu s obecně právní normou
odůvodnění
poučení o možnosti odvolání a lhůtě odvolání

c) ze všech jednání DK k uvedenému případu je proveden zápis se seznamem a podpisy všech členů DK, zápis je uložen v archivu ČMSA

d) DK může ve výroku stanovit, že se upouští od potrestání, má-li za to, že již průběhem disciplinárního řízení bylo dosaženo splnění výchovného účelu a že s ohledem na osobu obviněného a povahu DP není uložení sankce nutné.

10. Opravný prostředek

a) Opravným prostředkem proti rozhodnutí DK je odvolání k VV ČMSA v termínu stanoveném DŘ a potvrzeném v poučení v rozhodnutí.

b) Opravný prostředek má odkladný účinek nejvýše však 90 kalendářních dní ( za předpokladu zahájení odvolacího řízení ) .

c) Rozhodujícím údajem posouzení dodržení termínu odvolání je datum razítka podací pošty, případně potvrzení o příjmu písemného rozhodnutí DK provinilce nebo jeho zákonným zástupcem případně osobou provinilcem k tomuto pověřenou.

d) V případě, že nebude provinilec nebo jeho zákonný zástupce či osoba jím k tomu pověřená poštovním doručovatelem na uvedené adrese zastižen, bude doručení opakováno dvakrát v intervalu stanoveném předpisem doručovatelské služby České pošty. Třetí opakované doručení bude považováno za uskutečněné a k tomuto datu se bude vztahovat lhůta k odvolání stanovená v poučení rozhodnutí DK.

e) Lhůta pro odvolání k rozhodnutí DK se stanovuje nejvýše na 30 kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí DK.

11. Osoby oprávněné podat odvolání

Podat odvolání podle čl.10 odst. c, je oprávněn podat obviněný nebo jeho zákonný zástupce v případě nezletilého, nebo mateřský oddíl,klub či TJ obviněného.

12. Rozhodnutí odvolacího orgánu

a) Odvolací orgán odvolání zamítne, pokud nebylo podáno ve lhůtě nebo bylo podáno neoprávněnou osobou, oddílem klubem nebo TJ.

b) Odvolací orgán odvolání zamítne v případě, že je shledá bezdůvodným.

c) Odvolací orgán rozhodnutí DK zruší a věc vrátí k dalšímu projednání nebo sám o věci rozhodne, jsou-li k tomu oprávněné důvody a okolnosti ( nové důkazy, apod. )

d) O odvolání odvolací orgán rozhodne bez zbytečného odkladu. Lhůta k rozhodnutí o odvolání může být stanovena v konkrétním případě nebo obecně, neměla by však přesáhnout 45 kalendářních dní.

13. Doručování písemností týkajících se disciplinárního řízení

a) Písemnosti, týkající se disciplinárního řízení ( oznámení o zahájení řízení, oznámení o termínu konání jednání DK, rozhodnutí DK apod ) doručuje buď sám disciplinární orgán ( prostřednictvím pověřené osoby ) nebo poštou proti dokladu o doručení.

b) Oddílu, klubu nebo TJ proti kterému, nebo proti jehož členu nebo funkcionáři je disciplinární řízení vedeno, se písemnosti se písemnosti doručují na adresu sídla.

c) Do vlastních rukou se doručuje rozhodnutí DK nebo odvolacího orgánu, je-li vedeno disciplinární řízení proti jednotlivci. Kopie dokumentu se v tomto případě doručení i mateřskému oddílu, klubu či TJ.

14. Evidence písemností DK

a) Disciplinární orgán vede evidenci písemností sestávající z: zápisy z jednání DK – všeobecně zápisy z disciplinárních řízení evidence uložených disciplinárních trestů

b) evidence disciplinárních trestů obsahuje:

označení potrestaného
označení trestu s odkazem na příslušné ustanovení DŘ
stanovenou hodnotu uloženého trestu
oznámení rozhodnutí výsledku disciplinárního řízení potrestanému
zápis odvolacího řízení s výsledkem
oznámení výsledku odvolacího řízení potrestanému
potvrzení o převzetí oznámení výsledku disciplinárního řízení nebo odvolacího řízení potrestaným nebo jeho zákonným zástupcem.

 

Tato novela disciplinárního řádu nabývá účinnosti dnem schválení VV ČMSA.

Václav Kořínek v.r.
Předseda DK ČMSA

Schváleno VV ČMSA dne 3.3.2007